Giò bò

Bắp bò Úc

169.000

Giò bò

Đùi gọ Úc

190.000