Thịt trâu khác

ĐUÔI TRÂU

139.000

Thịt trâu khác

GÂN Y TRÂU

143.000

Thịt trâu khác

THỊT VỤN TRÂU

75.000