129.000

Bắp trâu

BẮP HOA MS 60S

132.000

Bắp trâu

BẮP RÙA MS227

115.000

Bắp trâu

ĐÙI GỌ MS 42

95.000

Thịt trâu khác

ĐUÔI

125.000

Thịt trâu khác

GÂN Y

133.000

Nạc trâu

NẠC ĐÙI MS 41

99.000

Nạc trâu

NẠC MÔNG MS 45

93.000

Nạc trâu

NẠM BỤNG MS 11

91.000

Nạc trâu

NẠM GẦU MS 62

95.000
102.000

Nạc trâu

THĂN NGOẠI MS 46

112.000