129.000
Giảm giá!
132.000 115.000
101.000
121.000

Thịt trâu khác

ĐUÔI TRÂU

139.000

Thịt trâu khác

GÂN Y TRÂU

143.000
Giảm giá!
117.000 111.000
105.000
Giảm giá!

Nạc trâu

NẠM BỤNG TRÂU

91.000 89.000
Giảm giá!
95.000 89.000
105.000
121.000