Giảm giá!
101.000 92.000

Thịt trâu nhập khẩu

Đầu thăn ngoại Ấn Độ MS67

89.000
Giảm giá!
129.000 121.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

ĐUÔI TRÂU

139.000 125.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

GÂN Y TRÂU

143.000 121.000
Giảm giá!
117.000 105.000
Giảm giá!
105.000 94.000
Giảm giá!
95.000 67.000
Giảm giá!
105.000 95.000