132.000
Giảm giá!
132.000 89.000
Giảm giá!
101.000 89.000
Giảm giá!
129.000 108.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

ĐUÔI TRÂU

139.000 125.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

GÂN Y TRÂU

143.000 121.000
Giảm giá!
117.000 99.000
Giảm giá!
105.000 94.000
Giảm giá!

Nạc trâu

NẠM BỤNG TRÂU

91.000 83.000
Giảm giá!
95.000 69.000
Giảm giá!
105.000 95.000
129.000