Ba rọi heo

Ba rọi có sườn

90.000
89.000
99.000

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

103.000