Gà nguyên con

GÀ DAI HQ 10 con/ thùng

51.000

Gà nguyên con

GÀ DAI HQ 12 con/ thùng

50.000