Gà nguyên con

Bọng gà

66.000

Gà nguyên con

GÀ CÔNG NGHIỆP

58.000
Giảm giá!
52.000 50.000
Giảm giá!

Gà nguyên con

GÀ DAI HQ 10 CON/THÙNG

53.000 51.000