Nạc trâu

NẠC ĐÙI MS 41

99.000

Nạc trâu

NẠC MÔNG MS 45

93.000

Nạc trâu

NẠM BỤNG MS 11

91.000

Nạc trâu

NẠM GẦU MS 62

95.000
102.000

Nạc trâu

THĂN NGOẠI MS 46

112.000

Nạc trâu

THĂN NỘI MS 31

138.000