50.000
49.000

Giò heo

Dựng sau

30.000
34.000
43.000
33.000
61.000
Giảm giá!

Giò heo

Nạc đùi

79.000 75.000
Mới

Giò heo

Quả vai

57.000